Q-SUN XE-1 Gen 4

การใช้งานเครื่อง Q-SUN XE1 Gen 4

     1. ส่วนประกอบค่างๆของเครื่อง
     2. แนะนำเมนูการทำงานของหน้าจอ Touch Screen
     3. การตั้งค่าเวลาทำงานในเมนู Manage Test Times
     4. การตั้งค่ามาตราฐานการทดสอบเบื้องต้น
     5. การตั้งค่าในเมนู Settings ของเครื่อง 
     6. เมนูแสดงสถานะการทำงานเครื่อง Q-SUN XE-1 Gen 4 (Diagnostics)
     7. เมนูการแจ้งเตือนระหว่างเครื่อง Q-SUN XE-1 Gen 4 (Notification)
     8. วิธี Calibrate ค่าแสง Q SUN XE1 Gen 4 (Calibrate ค่าแสงทุก 500 ชั่วโมง)
     9. วิธีเช็ค window filter เครื่อง Q-SUN XE-1 Gen 4